Zrealizované aktivity

Predstavenie nových trendov v destinačnom manažmente na konferencii CARAT

Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. v rámci projektu CARAT organizovala dňa 19. februára 2015 v priestoroch Kasární/Kulturparku konferenciu zameranú na predstavenie nových trendov v destinačnom manažmente. Účastníci sa prišli inšpirovať novinkami v oblastiach turizmu a cestovného ruchu a počas jednotlivých blokov im boli predstavené rôzne témy – jedinečnosti i výzvy karpatského regiónu, alternatívne formy turizmu, kreatívny turizmus, inovácie v hotelierstve, marketing mesta Birmingham, ale vyskúšali si aj destinačný manažment interaktívnou a zážitkovou formou. Medzi kľúčových spíkrov patrili predstaviteľ Marketing Birmingham Tim Manson, umelecký riaditeľ Menagerie Theatre Company Paul Bourne, či cestovateľka, blogerka a zakladateľka Creative Tourism Austria Elena Paschinger. Konferencia poskytla priestor aj na networking a poslucháči tak mali možnosť diskutovať priamo so spíkrami.

Projekt CARAT – Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia je implementovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 (www.huskroua-cbc.net) a je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva /ENPI/. Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného, sociálneho, environmentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankovska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovensko, Maďarska a Rumunska.

Európska únia sa skladá z 28 členských štátov, ktoré sa odhodlali k postupnému prepojeniu svojich know-how, zdrojov a osudov. Počas spoločného 50 rokov trvajúceho obdobia rozširovania EÚ si vybudovali priestor pre stabilitu, demokraciu a trvaloudržateľný rozvoj pri zachovávaní kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a individuálnej slobody. Európska únia sa zaviazala zdieľať dosiahnuté výsledky a ich hodnoty s krajinami ako aj s ľuďmi žijúcimi za jej hranicami. Výkonným orgánom EÚ je európska komisia.

Otváracia konferencia

20. apríl 2011, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Otváracia konferencia projektu CARAT (Carpathian region as an attractive tourist destination/Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia) odštartovala aktivity smerujúce k zatraktívneniu turistickej destinácie - Karpaty.

Úvod patril projektovej manažérke, Márii Gurbaľovej a projektovému koordinátorovi, Petrovi Germuškovi z neziskovej organizácie Košice 2013, n.o., ktorí prítomných oboznámili s projektom CARAT. Zástupkyňa z Maďarska, Mónika Kajati zo Sárospataku priblížila potenciál mesta Sárospatak pre rozvoj turizmu. Rumunský región Maramureş predstavil Mirel Mihali z Nadácie pre rozvoj Karpatského Euroregiónu z pobočky v Baia Mare. Tetyana Pashchenko z Karpatskej nadácie na Ukrajine sa v prezentácii venovala turistickému potenciálu regiónu Užhorod/Zakarpatsko. V závere prvej časti konferencie sa prítomní oboznámili aj s potenciálom mesta Košice a okolia ako aj so súčasnými aktivitami a plánmi pre rozvoj turizmu.

Všetky regióny postupne predstavili hlavné legislatívne rámce vo svojich krajinách a regiónoch ako aj spracované strategické dokumenty, ktoré sa venujú definíciám a rozvoju cestovného ruch v daných krajinách a regiónoch. Popísali sa hlavné problémy pre efektívny rozvoj destinácií, ale aj 5 najatraktívnejších turistických atraktivít regiónov, ktoré budú tvoriť východisko pre tvorbu produktov. Najdôležitejšou časťou bolo zadefinovanie územia, ktorému sa partneri v rámci svojich častí projektov budú venovať počas implementácie projektu a v ktorých sa pokúsia vybudovať funkčné partnerstvá pre implementáciu plánu destinačného manažmentu a marketingovej štúdie.

Prvým krokom k zlepšeniu aktuálneho stavu turizmu v regióne Karpát bude vypracovanie stratégie spoločného postupu pri rozvoji turistického ruchu a vypracovanie plánu destinačného manažmentu. Odrazovým mostíkom by mala byť spoločná marketingová štúdia vypracovaná osobitne pre každý región, tréningový program na implementáciu aktivít a vypracovanie interaktívnej webovej platformy. Skúsenosti a výsledky spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny na projekte CARAT by mali byť odprezentované na medzinárodnej konferencii koncom roka 2012.

Prezentácie v Anglickom jazyku a pozvánku s programom z konferencie nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE.

Seminár pre projektových partnerov

21. apríl 2011

Seminár bol venovaný diskusii partnerov o ich očakávaniach z projektu a zároveň sa zrekapitulovali informácie, ktoré boli prezentované jednotlivými partnermi na konferencii.

Všetky informácie budú použité ako východisko pre prípravu dotazníkového prieskumu a metodológie pre zber potrebných údajov z regiónov do primárnych analýz zameraných hlavne na zistenie potenciálu v pre tvorbu verejno–súkromných partnerstiev a tvorbu spoločných produktov destinácií.

Seminár moderoval riaditeľ OZ Karpatský rozvojový inštitút (KRI), RNDr. Andrej Šteiner, CSc.. Karpatský rozvojový inštitút bude zodpovedný za spracovanie všetkých podkladov potrebných pre vytvorenie hlavných výstupov tohto projektu.

Copyright © carat-destination