Všeobecné informácie

Hlavnou prioritou projektu „Karpatský región ako turistická destinácia“ je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu prostredníctvom koordinovaného rozvoja turizmu v jednotlivých oblastiach ako aj destinácie ako celku. Projekt je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce 4 krajín, Maďarska, Slovenka, Rumunska a Ukrajiny.

Dĺžka realizácie projektu:
24 mesiacov
Začiatok realizácie projektu:
27.1.2011
Koniec realizácie projektu:
26.1.2013
Pridružení partneri:
Mesto Košice
Košický samosprávny kraj
Karpatská nadácia Košice
Celková výška nákladov projektu:
219 699,88 EUR
Celkový príspevok ENPI:
197 729,88 EUR

Ciele

Pozitívne ovplyvniť trh cestovného ruchu, aby sa zvýšil počet príjazdov návštevníkov do cezhraničného regiónu tým, že sa vytvorí neformálna platforma – medzinárodný klaster cestovného ruchu ako aj platformy na lokálnych úrovniach v jednotlivých regiónoch. Implementácia projektu bude slúžiť taktiež aj na dlhodobý rozvoj produktov turizmu v danom regióne.

Špecifické ciele

 • rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu v každej oblasti prepojením verejného a súkromného sektora (transfer know-how a skúseností aj tam, kde už istá forma spolupráce existuje)
 • vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu (plán destinačného manažmentu) vrátane akčných plánov, ktorá bude implementovaná v rámci oblasti
 • vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, implementovanie na jednotlivých úrovniach ako aj školenia pre identifikovaných kľúčových hráčov
 • iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra destináciami identifikovanými v stratégii, s tým že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach

Cieľové skupiny

 • verejný sektor mesta a regiónu, občianske združenia, dôležití kľúčoví hráči v turizme zo súkromného sektora, vzdelávacie inštitúcie špecializované na turizmus, subjekty zodpovedné za tvorbu lokálnych a regionálnych politík, touroperátori.

Hlavné aktivity

 1. rozvoj kooperačnej platformy v rámci oblasti cezhraničného regiónu
 2. vypracovanie spoločnej stratégie destinácie a akčného plánu
 3. vypracovanie spoločnej marketingovej a propagačnej štúdie
 4. implementácia a rozvoj školiaceho programu
 5. medzinárodná konferencia zameraná na inovácie v rozvoji destinácii a turizmu
 6. vypracovanie interaktívnej webovej platformy cezhraničného regiónu s cieľom na trvalú udržateľnosť založených partnerstiev

Očakávané výsledky

 • rozvinuté platformy spolupráce individuálnych partnerov na lokálnej úrovni
 • efektívna znalosť implementácie stratégie/plánu destinačného manažmentu
 • predstavenie inovatívnych metód propagácie a marketingu produktov a destinácii na základe najnovších trendov
 • schopnosť kľúčových subjektov implementovať akčné pláne a stratégiu
 • subjekty v turizme informované o inováciách v turizme, trhoch a celom sektore, výsledky predstavené lokálnym, regionálnym a národným úrovniam pre rozvoj turizmu
 • interaktívna webová platforma cezhraničného projektu na monitorovanie a hodnotenie trvalej udržateľnosti projektu a vytvoreného partnerstva

Copyright © carat-destination